Түгжигддэг шалны систем

Энэ системийн энгийн, хялбар байдал нь цаг ба хүний нөөцийг маш ихээр хэмнэдэг. Уг түгжээнүүд нь халаалтын хоолойг маш найдвартай бэхэлдэг ба олон хэлбэр, төрлөөр суурилуулах боломжтой.