2009 оны шилдэг компани

Баварийн шинэ бизнес эрхлэгч шагнал нь шинэ бизнес эрхэлэхдээ иновац болон тогтвортой бизнесийн санааг амжилттай хэрэгжүүлсэн компанид олгогддог.