Баварийн шинэ бизнес эрхлэгч 2009″ шагнал

Баварийн шинэ бизнес эрхлэгч шагнал нь шинэ бизнес эрхэлэхдээ иновац болон тогтвортой бизнесийн санааг амжилттай хэрэгжүүлсэн компанид олгогддог.