MAINCOR

Mission & Vision

Компани эрхэм зүйл болон зорлиго

Хүчтээ хамт олон 

Манай компаний эрхэм чанар ажилчидаас авхуулаад удирдлаг хүртлэх багийн бүх гишүүдээр тодорхойлогдод. Бидны урда тависан тодорхой зорлиго бол энэ хүчтээ багийнха зүтэглээр бусад үйлдвэрлэгчидтэй зах зээлд амжилттай өрсөлдөх. Үүний үндсэн суурь нь багийн гишүүдийн хоорондын шудраг хүнлэг харилцаа болон шудрага цалин хөлсний тогтолцоо юм. Бид нийт ажилчиддаа хөдөлмөрийн таатай орчин бүрдүүлж шаардлагтай мэдээллэр хангахын зэрэгцээ “нэг нь бүгтийн төлөө бүгд нь нэгний төлөө« гэсэн уриаг хамтын ажилгааны гол түлхүүр болгон ажиллаж байна.

 

Хамтрагчид болон үйлчлүүлэчдээ үзүүлэх үйлчилгэ 

Үйлчилгээг таны төлөө гэх эрхэм зорлиго амидралд хэрэгжүүлхийн тулд бид үйлчлүүлэгчдийнхэ зах зээлийн шаардлаг сонирхолоос үүдэлтэй хүсэлийг таниж түүнд нь нийцсэн цогц шийдэл олгохыг яамагт эрмэлзэж байна.

 

Бүтээгдхүүний чанар 

Зайлшгүй шаардлага бол чанар. 100% чанартай бүтээгдхүүн үйлдвэрлэхийн тулд илэрсэн алдааг тэр доорн засаж, алдааг дахин давтагдахгуйн тул үйлдвэрлэлийн үе шат болгонд хэлэлцэж хамтран ажиллах шаардлагтай.

 

Хөдөлмөрийн эрч хүч амжалтын үндэс болдог 

Олон улсын зах зээлд амжилттай өрсөлдхийн тулд, бид харилцагчнарта үнэ болон чанарын үзүүлэлтээр бусадтай өрсөлдөхүйц бүтээгдхүүн нийлүүлэх ёстой. Харилцагчдынха хүлээлтийг 100% бийлүүлж, хөдөлмөрийн хөлс багтай орнудын бүтээгдхүүнтэй өрсөлдөх чадвартай байхын тулд бид бүхийл хүч хөдөлмөрөө гарган зүтгэх шаардлагтай.

 

Ашиг ирээдүйн баталгаа 

Компаний үйл ажилгааг баталгаажулж, ирэйдүүд шаардлагтай хөрөнгө оруулалтыг кoмпанийха ашигаас хихийн тулд, ашигтай ажилах нь зайлшгүй шаардлагтай.

 

Дэвшилт инновацийг мэдлэг боловсорлоор

Бид компанида мэрэгжлийн боловсрол олгож өөрсдийн боловсон хүчнэ бэлдэдэг. Одоо болон ирээдүйд тавигдах зах зээлийн шардлагыг амжилттай даван туулхын тулд бид залуучууд болон ажилчиддаа мэрэгжил дээшлүүлэх сургалт зэрэг төрөл бүрийн боломжийг олгон ажиллаж байна. Үүгэрэ бид бас давхар өөрсдийн иновацийн гол сууриа тавьж байга юм.

 

Хүнд сурталгүй гэр бүлийн компани

Манай гэр бүлийн компаний үндсэн чанар нь, манай нийт ажилчидын хөдөлмөр бүтээлдэ хандах өөриймсөг сэтгэлд оршидог. Үүний нэг илрэл бол компаний удирдлагын хүнд сурталгүй хурдан шуурхай ажилчидынха тодорхой асуудлыг шийдэх санаа бодлыг сонсох зэрэг хандлагыг компаний бодлогын гол хэсэг болгосноор илэрдэг.

 

Амжилтанд хил хязгаар хамаарахгүй

Бидны урдаа тависан зорлиго бол зөвхөн Герман улсдаа үйл ажилгаага яавуулад зогсохгүй олон улсын зах зээлд амжилттай өрсөлдөх зорилогтой. Юуны өмнө бидэнд европын холбооны зах зээлд өөрсдийн үйлчилгээ, бүтээгдхүүнэ амжилттай байршуулж өрсөлдөх нь нэн чухал. Хоёрдох сонирхолтой зах зээл бол дундаж болон ойрх дорнод, гуравдугаарт алс дорнод болон хойд африкийн орнууд орж байна.

 

Байгал орчны төлөө

Бид байгал орчинд ээлтэй үйл ажилгаа явуулхын тулд зөвхөн төрийн зүгээс тавигдсан дүрэм журмыг бийлүүлэд зогсохгүй өөрсдийн зүгээс үйлдвэрлэлийн бүх үе шатандаа хяналт тавин  ажиллаж байна.